SAKRAMENTY

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzty udzielane są w niedziele podzczas Mszy św.o godz. 13.00 lub po mszy.
W  razie choroby dziecka – w każdym czasie.
Na rodziców chrzestnych należy wybrać osoby dorosłe, wierzące i praktykujące. 
Zgłaszając chrzest należy w kancelarii przedstawić następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka
  • akt ślubu kościelnego rodziców
  • zaświadczenie, że chrzestni mogą  być powołani do tej godności, wydane przez Parafię chrzestnego i chrzestnej aktualnego pobytu osoby (nie chodzi o miejsce przyjecia chrztu św.  oraz  bierzmowania, tylko o aktualny pobyt na terenie danej parafii).
Pierwsza Komunia Święta

INSTRUKCJA
O PRZYGOTOWANIU DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ
W ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

WPROWADZENIE TEOLOGICZNO PASTORALNE

1. „Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczeniewiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła” (Jan Paweł II, encyklika „Ecclesia de Eucharistia).

2. Eucharystia jest źródłem i pokarmem codziennego nawrócenia i pokuty, ponieważ w niej uobecnia się ofiara Chrystusa, która pojednała nas z Bogiem. Jest ona „sercem” Kościoła (por. papież Franciszek, homilia podczas Mszy św., Dom Świętej Marty, 10 lutego 2014 r.), ona karmii umacnia tych, którzy żyją życiem Chrystusa; jest środkiem zaradczym uwalniającym nas odgrzechów powszednich i zachowującym od grzechów śmiertelnych (KKK 1436).

3. Przyjmowanie Komunii Świętej podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie. Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne sakramenty wiążą się z nią i do niej zmierzają (por. KKK 1392; KL 47; KK 11).

4. Celem przygotowania do sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii świętej jest doprowadzenie do przyjęcia ich z wiarą. W tym przygotowaniu ważny jest przekaz prawdy o obecności żywego Boga w znakach sakramentalnych oraz prawdy o tym, że każdy „człowiek potrzebuje Eucharystii, aby mógł żyć na wieki tym życiem, które jest z Boga samego.” (Jan Paweł II, homilia wygłoszona w Łodzi dnia 13 czerwca 1987 r.).

5. Dziecko przygotowujące się do przyjęcia tych sakramentów ma poznać osobę Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i zaprzyjaźnić się z Nim oraz uświadomić sobie, że należy do wspólnoty Kościoła. Dziecko stosownie do swoich możliwości ma dostrzec, jak wielkim darem jest łaska Boża, zrozumieć grzech jako sprzeniewierzenie się Bożej miłości oraz pragnąć z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa (por. KPK kan. 913 § 1).

WSKAZANIA OGÓLNE

1. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej odbywa się równolegle w rodzinie, w parafii i w szkole.

2. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, dzieci mogą być dopuszczone do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej, „gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są [do tego] dokładnie przygotowane” (kan. 913 § 1). Z zasady są to dzieci III klas szkoły podstawowej.

3. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej rozpoczyna się w parafii zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów po zapisaniu dziecka dokonanym przez jednego z nich. Od tej zasady mogą być wyjątki, gdy wymaga tego dobro duchowe dziecka. Rozeznania w tej sprawie dokonuje proboszcz parafii, w której ma odbywać się przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej.

4. Zapisu dokonuje się w okresie od maja do czerwca (czyli pod koniec II klasy szkoły podstawowej), najpóźniej we wrześniu, czyli na początku roku szkolnego klasy III.

5. Odpowiedzialnym za organizowanie i przebieg spotkań w parafii przygotowujących do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej jest proboszcz, który może to zadanie wypełniać osobiścielub poprzez upoważnioną osobę (wikariusz, katecheta, animatorzy).

6. Pomiędzy katechezą w szkole i spotkaniami w parafii powinna istnieć ścisła korelacja. Z tej racji jest konieczne, aby proboszcz, katecheta lub osoba upoważniona przez niego prowadzącte spotkania nie tylko znała program katechezy w szkole, ale starała się go pogłębić i uzupełnić,uwzględniając wymiar eklezjalno-liturgiczny oraz duszpastersko-parafialny życia rodziców, chrzestnych i dziecka.

7. Czas przygotowania w parafii do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej trwa minimumjeden rok. Częstotliwość spotkań i ich tematykę określa proboszcz lub osoba upoważniona przezniego do tego zadania. Spotkania te mają przede wszystkim charakter formacyjny. Ich tematyka winna być dostosowana do osób, które w nich uczestniczą (rodzice, chrzestni, dzieci). Sprawy organizacyjne winny być omawiane na odrębnych spotkaniach, także próby przed uroczystością powinny odbywać się w innym czasie.

8. W przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej powinni uczestniczyć także ich chrzestni, gdyż – na mocy funkcji pełnionej przez nich w czasie chrztu świętego – zobowiązali się do wspomagania rodziców w obowiązku wychowania dzieci w wierze.

WSKAZANIA SZCZEGÓŁOWE

1. Właściwe przygotowanie dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej posiadazasadnicze znaczenie dla pobudzenia i pogłębienia życia religijnego zarówno dzieci, jak i ich rodzin. Istotne jest uwzględnienie wprowadzenia ich w życie wspólnoty parafialnej oraz regularne spełnianie praktyk religijnych.

2. Na pierwszym spotkaniu należy poinformować rodziców lub prawnych opiekunów, że – w terminie najpóźniej do końca I półrocza bieżącego roku szkolnego – winni dostarczyć świadectwo chrztu świętego dziecka. W przypadku dzieci nieochrzczonych proboszcz powinienzaproponować ich rodzicom lub prawnym opiekunom właściwą formę przygotowania do chrztuświętego i udzielić tego sakramentu odpowiednio wcześniej przed I Komunią świętą.

3. W przypadku dziecka, które ma indywidualny tok kształcenia, proboszcz lub osobaupoważniona przez niego do tego zadania, winna uzgodnić z rodzicami lub prawnym opiekunem przebieg przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej.

4. Szczególnej troski wymaga przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej dzieci ze szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Wobec takich dziecinależy stosować minimalne kryteria dopuszczające do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej.Za przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej takich dzieci, ich rodziców (prawnych opiekunów) i chrzestnych odpowiedzialny jest proboszcz parafii, na terenie której znajduje się szkoła specjalna lub specjalny ośrodek wychowawczy w porozumieniu z osobą odpowiedzialnąw Archidiecezji za dany sektor duszpasterstwa specjalistycznego.

5. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej dzieci przebywających poza granicami kraju, których rodzice lub prawni opiekunowie pragną, aby przystąpiły one do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej w ich rodzinnej parafii, winno odbywać się w kraju ich zamieszkania. Proboszcz rodzinnej parafii ma obowiązek żądać od rodziców potwierdzenia na piśmie o przygotowaniu wydanego przez proboszcza ich zamieszkania zagranicą.

6. Proboszcz na pierwszym spotkaniu w parafii powinien poinformować rodziców lub prawnych opiekunów o warunkach, jakie oni, dzieci i chrzestni powinni spełnić, aby ich dziecko mogło być dopuszczone do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej.

7. Dzieci przygotowujące się do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej, a także ich rodzice lub prawni opiekunowie powinny raz w miesiącu uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych w parafii. Spotkania te, ze względu na poruszaną tematykę, należy organizować osobno dla dzieci oraz dla ich rodziców. Jeśli warunki na to pozwalają, mogą się one odbywać równocześnie, np. po niedzielnej Mszy św., lecz w oddzielnych pomieszczeniach. Zaleca się, aby w tych spotkaniach wykorzystać materiały opracowane przez „Domowy Kościół” Archidiecezji Łódzkiej.

8. Podczas spotkań formacyjnych powinno się przedstawić konkretne propozycje odnośnie do zaangażowania dzieci i ich rodziców (prawnych opiekunów) w życie wspólnoty parafialnej, tak aby to wydarzenie było okazją do ożywienia ich odpowiedzialności za tę wspólnotę.

9. Należy zadbać o to, aby w parafii miejsca pierwszej spowiedzi i Komunii świętej dzieci odbyło się przynajmniej jedno spotkanie formacyjne dla ich chrzestnych. Przy tej okazji można zachęcić chrzestnych do złożenia jakiegoś duchowego daru w intencji ich chrześniaków.

10. Wielką pomocą w dobrym przygotowaniu dzieci, ich rodziców (prawnych opiekunów) i chrzestnych do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej mogą być różnego rodzaju warsztaty prowadzone w małych grupach oraz wspólne wyjazdy (np. do wybranego sanktuarium naszej Archidiecezji) i dni skupienia.

11. Zachęca się, aby dzieci przystąpiły do pierwszej Komunii świętej w jednolitych strojach: dziewczynki w jednolitych sukienkach czy albach, chłopcy w komżach lub albach. Jednolitość strojów pomoże zapobiec podkreślaniu różnic w zakresie zamożności rodzin i w pewnym stopniuprzyczyni się do zapobiegania coraz większemu zeświecczeniu tej uroczystości. Propozycja ujednolicenia strojów powinna być przedstawiona i uzasadniona z wyczuciem i delikatnością najednym z pierwszych spotkań w parafii.

12. Decyzję o dopuszczeniu dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii św. podejmujeproboszcz na podstawie opinii katechety oraz rozeznając, czy przez rodziców (prawnych opiekunów), ich dzieci i chrzestnych zostały spełnione warunki, o których zostali poinformowani na pierwszym spotkaniu w parafii.

13. Zachęca się do organizowania w parafii rocznicy Pierwszej Komunii świętej poprzedzonej spowiedzią w czasie nabożeństwa pokutnego.

14. Na mocy dekretu św. Pius X „Quamsingulariz 8 VIII 1910 roku, istnieje możliwość tzw. wczesnej Komunii świętej. Na jego podstawie do tego sakramentu można dopuszczać dzieckow takim wieku, „gdy zaczyna [ono] rozumować”.

Dziecko może przystąpić do wczesnej Komunii świętej, jeśli są spełnione następującewarunki: jego rodzice winni być związani sakramentalnym węzłem małżeńskim i odznaczać się żywą wiarą, gdyż w ten sposób dają pewność, że należycie troszczą się o życie religijno-moralne swojej rodziny.

Przed podjęciem decyzji o dopuszczenia dziecka do wczesnej Komunii świętej proboszczpowinien przeprowadzić z nim rozmowę w obecności rodziców, aby rozeznać, czy jest ono odpowiednio dojrzałe i przygotowane do przyjęcia tego sakramentu.

15. Instrukcja wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.

Ks. prałat Zbigniew Tracz Kanclerz Kurii
Arcybiskup Metropolita Łódzki 
Grzegorz Ryś

Łódź, dnia 10 sierpnia 2018 roku
Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
Abp-1.1-1134/18

 

Sakrament pokuty

Spowiedź odbywa się w niedziele i święta oraz w dni powszednie podczas każdej Mszy Świętej.  Dodatkowo zachęcamy do przystępowania do sakramentu pokuty w czasie rekolekcji wielkopostnych i adwentowych.

Sakrament małżeństwa

W celu zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej zasadniczo na 3 miesiące przed ślubem z następującymi dokumentami:

  • świadectwo Chrztu Św. do ślubu z najnowszą datą wystawienia
  • zaświadczenie z USC o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa
  • świadectwo ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego (jeżeli taki już ukończyli)

W czasie wizyty narzeczeni odbywają z kapłanem rozmowę duszpasterską  oraz omawiaja szczegóły  uroczystości, dostając pozwolenie na wygłoszenie zapowiedzi w parafii ich zamieszkania lub przebywania. 

Posługa sakramentalna dla chorych

Do chorych ze Spowiedzią, Komunią Św. i Sakramentem Chorych kapłan udaje się w każdy pierwszy piątek miesiąca oraz  na wezwanie w stanie krytycznym.

Uwrażliwiamy parafian, aby nie czekać do ostaniej chwili, kiedy stan chorego jest juz ciężki, gdyż wtedy często nie jest już możliwe przyjęcie pelnego Sakramentu chorych, czyli przystąpienie do spowiedzi oraz przyjęcie Komuni św.. Należy jednak wcześniej ustalić w kancelarii lub kościele dzień i godzinę przybycia kapłana.

Pogrzeb

 W razie śmierci bliskiej osoby, aby załatwić formalności pogrzebowe, należy:

  • uzyskać akt zgonu z USC
  • na wybranym cmentarzu (w kancelarii cmentarza) wybrać miejsce pochówku oraz ustalić dzień i godzinę pogrzebu
  • udać się do kancelarii parafialnej z aktem zgonu i zaświadczeniem z cmentarza w celu ustalenia formy katolickiego pogrzebu.